Saturday, December 15, 2012

Ойрын хэдэн сар муу блогоо ор тас мартсан байна шүү. Сүүлийн 2, 3 бичлэг чухал мэдээлэлтэй байсан боловч фонд нь танигдаагүй орсноос болоод бичих дур сонирхлыг унтраасан нь үнэн бөлгөө. Тэр цаг үеэс хойш БИ гэдэг хүний ажилладаг орчин, авдаг цалин, найзалдаг хүрээлэл өөрчлөгдсөн шүү. Ер нь хүн нөгөө цаг хугацаа, найз нөхөд, гэр бүлээ мартан шахан хийдэг дуртай зүйлээ олохоороо л зорилготой, тэмүүлэлтэй, урам зоригтойгоор мөнгөний төлөө санаа зовохгүйгээр зүтгэдэг юм байна гэдгийг сайн ойлгоод байгаашдээ хэхэ. Гэр бүлээ амжуулж хүүхэд шуухадтай болсон найзууд, хүүхдийн мөрөөс болсон зарим нэг хүмүүс нас чинь оройтлоо, эмэгтэй хүн эртхэн хүүхэд гаргахгүй бол болдгүйн шүү, нас чинь яваад ирэхээр хүн тоохгүй зэргээр ятгах гэж оролдож байх хэдий ч би гэдэг хүн энэ талаар тухтай тайван бодоочгүй яваад байдаг. Хүнд өөрийн гэсэн бодол байдагдаа тэрүүгээр бол миний хувьд ер нь хүн ялангуяа эмэгтэй хүн мэдлэг боловсролоороо өөрийнхөө өмсөж зүүх, идэж уух, зугаалах зэргийнхээ мөнгийг олоод байхаар болсон үедээ л хүүхэд гаргаж хүнтэй суух нь чухал мэт санагддаг. Хүн бол зэвүүн амьтан ш дээ ямар нэгэн байдлаараа хэн нэгнээс илүүгээ мэдэхээрээ дарангуйлах шинж нь цухалзах гээд байдаг.

Monday, March 12, 2012

Øèíý ãàçàð øèíý ç¿éë ýõë¿¿ëýõ íü

2004 îíä ªâºðõàíãàé Àðâàéõýýð õîòîä 10 æèë òºãññºíººñºº õîéø èðýýã¿é áàéæ áàéãààä ºíãºðñºí çóí 80-í æèëýýð àíõ èðñýí. Òýãýõýä øèíýýð áàéøèí áàðèëãà íýëýýä íýìýãäñýí Õóðèìûí áîëîí Ñïîðòûí Îðäîí, Õ¿¿õäèéí Ïàðê ãýýä íàìàéã áàéõàä áàéãààã¿é ç¿éëñ îëîí áîëñîí áàéëàà. Îé áîëîõ ãýæ áàéãàà ãýýä òîõèæèëò øèíý÷èëò ÷ ñàéí õèéñýí ñàíàãäñàí. Íààäàì ãýýä àéìàãòàéãàà ÷ ñàéí òàíèëöààã¿é ë áóöñàí þì.
Òýãýýä 12 ñàðä íýã àçààð Èçðàéëü óëñûí Òåëü-Àâèâ õîòîä Äýëõèéí Çàëóó Ìàíëàéëàã÷äûí àíõäóãààð ×óóëãàíä îðîëöîõ çàâøààí òîõèîëäîîä òèéøýý î÷èõîä Ìîíãîëîîñ áè ãàíöààðàà áàéñàí. Óã íü òóñ õóðàëä øààðäëàãûã íü õàíãàñàí (øààðäëàãà íü òèéì ñ¿ðòýé áàéãààã¿é)17-28 íàñíû õýí ÷ îðîëöîõ áîëîìæòîé, öààíààñàà á¿õ òºëáºðèéã íü äààñàí ¿íýõýýð äýýä õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí àðãà õýìæýý áàéñàí. Òýãýõýä áè ãàíöààðàà áàéãààãàà íýõõõ ìóíäàãòàà ãàíöààðàà áàéíà ãýæ áîäîîã¿é. Õàðèí äèéëýíõ çàëóó÷óóä ìàø ñàéõàí áîëîìæóóäûí òàëààðõè ìýäýýëëýýð õîìñ áàéäãèéí ë ¿ð ä¿í ãýæ áîäñîí. ̺í òýíä î÷ñîí çàëóó÷óóä ÿìàð ÷àäâàðëàã áîëîõûã ìýäýðñýí. Òýãýýä ë øèíý ñîðãîã, õýðýãòýé ìýäýýëëèéã ºñâºð ¿å, çàëóó÷óóäàä öàã òóõàéä íü õ¿ðãýäýã áîëîí òýðõ¿¿ ìýäýýëëèéã îëæ àâàõ ãîë ÷àäâàð áîëîõ àíãëè õýë, èíòåðíýòèéí õýðýãëýýíä ÷àäàâõæóóëàõ, áàñ íýã ò¿ëõ¿¿ àíõààð÷ ÿâäàã îõèä, çàëóó ýìýãòýé÷¿¿ä, áýëãèéí öººíõ õ¿ì¿¿ñèéí ýð¿¿ë ìýíä, íºõºí ¿ðæèõ¿é, õ¿íèé ýðõèéí ÷èãëýëèéí çºâëºãºº, ìýäýýëýë, ñóðãàëòûã õ¿ðòýýìæòýé õ¿ðãýæ ÷àääàã, ÿìàð ÷ íàñíû õ¿ì¿¿ñò õóâü õ¿íèé õºãæèë, àìüäðàõ óõààí ãýãýýðëèéí ñóðãàëò ÿâóóëäàã ìàø ñàéõàí ãàçàð íýýõ þìñàí ãýæ áîäîæ ýõýëñýí. Íýãýíò ñàíàà îðæ èðýýä áîëîìæòîé ñàíàãäàõààð õóðäàí ýõë¿¿ëýõýýð ÿàð÷ ýõýëñýí. ÕÀÀÍÀ áàéõ âý ãýäýã íýã øèéäýõ àñóóäàë áàéñàí ó÷èð íü íàéç çàëóó, õººðõºí íîõîé, ãýð îðîí, àõ ýã÷ ä¿¿, íàéç íàð ìààíü õîòîä áàéãàà ó÷ðààñ ººðèé㺺 áîäâîë Óëààíáààòàðò íýýìýýð áàéñàí áîëîâ÷ õ¿í á¿õýí õîò õîò ãýýä áàéâàë õýçýý õºäºº ð¿¿ ñàéõàí ç¿éëñ èðýõ âý, òýíä áàéãàà õ¿ì¿¿ñò õýí õýðýãòýé ìýäýýëëèéã íü õ¿ðãýõ âý òýä íàð ÷ ãýñýí õºãæèõ, ìýäýýëëýýñ õîöðîõã¿é áàéõ ýðõòýé ãýäãèéã áîäîëöñîíû ýöýñò Àðâàéõýýðò èðýýä "Çàëóóñ Õºãæëèéí Òºâ" íýðòýé ãàçðàà íýýãýýä, îôôèñòîî áàãà çýðýã òîõèæîîä, ¿éë àæèëëàãààãàà ñàíàñàí õýìæýýíäýý ýõýëæ àìæààã¿é áàéãàà÷ ãýñýí áîëîìæèéí ÿâàãäàæ áàéíà. Ãîë íü îðæ èðñýí õ¿ì¿¿ñ èéì ç¿éëñýýð ¿íýõýýð äóòàãääàã, ñóì áîëîí àëñëàãäìàë ãàçàðò á¿ð èë¿¿ õýðýãòýé áàéäàã ãýäãýý ó÷èðëàí ÿðèõûã ñîíñîîä, çàðèì íýã óðüä íü õàìò àæèëëàæ áàéñàí áîëîí íàéç íºõ人ñºº óðìûí ¿ã àâààä çºâ ç¿éëèéã ýõë¿¿ëæ áàéãààäàà ñýòãýë õàíãàëóóí, ºäºð òóòìûí ñààä áýðõøýýëèéã ¿ë àæðàí ë ÿâæ áàéíàäàà. Òóí óäàõã¿é áîëîâñðîë, õ¿íèé õºãæëèéí ÷èãëýëèéí öîãö ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã ñóðàã÷, îþóòàí, çàëóóñûí õýðýãòýé ìýäýýëëýý àâäàã, ÷ºëººò öàãàà ºíãºðººõ äóðòàé ìàø ãî¸ îþóíëàã ãàçàð áîëîí ñóìäóóä ðóó ñàëáàðàà íýýõ áîëíîî. ÀÌÆÈËÒ:)

Wednesday, March 7, 2012

Ñòåíôîðäûí Èõ Ñóðãóóëüä ñóðöãààÿ!

2010-2011 îíû äýëõèéí øèëäýã èõ ñóðãóóëèóäûí 13-ð áàéðàíä îðñîí Ñòåíôîðäûí Èõ Ñóðãóóëèéí îíëàéí ñóðãàëòóóä íýýëòòýé áàéõààð íü òèéì ìóíäàã ñóðãóóëèéí áàãø ïðîôåññîðóóä íü õ¿ðòýë ÿàæ ÿðüäàã ÿìàðõóó áàéäãèéã ìýäüå ãýñýí ñîíèðõîë õºä뺺ä á¿ðòã¿¿ëýýäýõñýí. Òóí óäàõã¿é ýõëýõ ãýæ áàéíà. Òà ÷ ãýñýí ñóðàõ áîëîìæòîéí áàéíàëýý.

Dear Chimedee,

We're now live!!! Thank you all for your patience during these past couple of weeks. The first week of lectures, slides, and problem sets are all posted. The discussion forum is live. Please click here to get started:

http://crypto-class.org/

Even though you've already signed up, you need to register and choose a password in the left side of the login box the first time you go to the site.

The class will last for six weeks and officially starts on March 12. We will be covering two topics per week. Each topic will consist of a series of lectures with some embedded questions. There will be a weekly programming assignment plus a weekly problem set. The first week's assignments are posted and are due on March 26th.

I encourage you to participate in our online discussion forums by asking and answering questions and discussing the material. We also welcome feedback on the course and the assignments.

Please also forward this email to friends who might be interested in learning about cryptography or who might just be interested in this new form of online education. If you have friends taking the class, I strongly encourage you to form a study group to discuss the material. You might even find that it's more fun to watch the videos in a group.

Welcome again and I hope that you find this class stimulating and thought provoking.

Dan Boneh

If you do not wish to receive any more emails from us, please reply to staff+unsubscribe@free-class.org.

Thursday, January 5, 2012

Íýã ë ãî¸...?

Äýëõèéí òºãñãºë áîëíî ãýæ ñ¿ðä¿¿ëñýí àéõòàð 2012 îíòîé í¿¿ð çîëãîñíîîñ õîéø øèíý þì ñàíàà÷ëàí á¿òñýí ÷ á¿òýýã¿é ÷ ¿çýýä îíîõ àëäàõûãàà ¿çýæ çàëóó íàñàà ñîðüæ ¿çìýýð ñàíàãäààä òîãòâîðòîé ÷ àìàð÷ ÷àäàõàà áîëü÷îîë áàéíà. Íýã þì õèéõ þìñàí ãýýä áîä÷èõîîðîî ýöñèéã íü ¿çýõýýñ íààø ñàíàà àìàðäã¿é õýö¿¿ çàíòàé òºðñºí íü çàðèìäàà òºâºãòýé ñàíàãääàãèéã íóóãààä ÿàõàâ. Ñàíàñíàà áèåë¿¿ëýõ ãýýä ÿâàõàä îäîîãèéí áàéäëààð òóëãàðààä áàéãàà íýã ÿðâèãòàé àñóóäàë áàéãàà íü õýòýðõèé õóâèéí ÷ ãýëýý ìàãàäã¿é ýíä áè÷âýë ìèíèé äîòîð áóé áà÷èìäàë æîîõîí ÷ ãýñýí áàãàñàõ þì øèã ñàíàãäààä...õýí ÷ áàéñàí èä õèéæ á¿òýýõ õ¿ñýë ýðìýëçëýýð ä¿¿ðýí ÿâàà öàãòàà ãàíöààðàà "øóâóó øèã ýðõ ÷ºëººòýé" áàéõ õýðýãòýé þì ãýäãèéã ë áèåýðýý ìýäýð÷ áàéíà. Çàðèìäàà ÷ áóñäûí àäèë ãýð àìüòàé, ýð÷¿¿äèéí õ¿ñäýã õýìæýýíä òààðóóëàí á¿ñã¿é õ¿í ãýäãýý (ñàéí ýìýãòýé) ìýäýðäýã òºðñºí áîë ÇÀÀÂÀË õî¸óë áîëæ ýìýãòýé íü õ¿¿õýä ãàðãààä, ãàë òîãîî ñàõèàä íàñàà áàðàõ òýíýãëýëòýé ýâëýð÷ áîëîõ ë áàéëàà. ÒÝÍÝà ÒÝÍÝà ÒÝÍÝÃ

Thursday, April 21, 2011

Надад тусалсан бүгдийг үзэн ядаж байна...

...Сайхан эелдэг зан,өрөвдсөн харцаар хуяглан "туслах" зэвсгээр онилж байгаад хийж бүтээх хүсэл эрмэлзэл,оролдлого,өөрийгөө дайчлах чармайлт а хэрвээ алдсан бол унаж бүдрэх,тартагтаа тулах эрх чөлөөг минь харвасан та бүгдийг үзэн ядан бачуурч байна.
Дөнгөж сая "Сайтар эргэцүүл" жүжгийг үзчээд дээрхи солиорсон үнэнийг бичих зориг гарлаа л даа.
Тиймээ,инээсэн хөөрхөн зан гаргасан, юугаар ч дутаадгүй эрх чөлөөний хулгайчуудыг газар авахаас нь өмнө Стив шиг л буудан алахгүйгээр халз тулж өөрсдийгөө хамгаална гэдэг үнэхээр хэцүү хэцүү.
Хэдийгээр үнэхээр ач буян санаад тусалж байлаа ч өөрийнхөө хүчийг мэдрэх, шинэ авьяас чадвар бололцоог нээх хүсэл эрмэлзлийг нь зогсоож бүр явсаар урагшлуулах биш арагшлуулах бүр амьд үхдэл мэт болгох эх үүсвэрийг нь тавьж байдгаараа бүр аймшигтай.

За тэхээр миний зүгээс энэ бүгдийг ойлгосноос хойш бусдынхаа бүх зүйлийг хүндэтгэх, ямар "байсан" "байгаа" "байх" эрх чөлөө, сонголтыг дээдлэхээ амалж байна. Мөн энэ хэрээрээ миний эрхийг хөндөх гэсэн бусдаас дээрхийг шаардах болно.
ЭРХ ЧӨЛӨӨ=АЗ ЖАРГАЛ

Wednesday, April 13, 2011

Өөрийгөө хурцлахуй

Өөрийгөө хурцлах гэдэг нь бие махбод, оюун ухаан, билиг чанар, нийгэм/сэтгэл санаа гэсэн бидний мөн чанарын дөрвөн царааг бүгдийг нь тогтмол, шат дараалан, ухаалаг, тэнцвэртэйгээр дасгалжуулна гэсэн үг гэнэ.
Дээрхи мөн чанаруудаа хөгжүүлэхийн тулд БОДЛОГОТОЙ БАЙХ нь хамгийн чухал.

БИЕ МАХБОДЫН ЦАРАА:
Бие махбодын цар хүрээнд зүй зохистой хоол хүнс идэж, хангалттай амарч тайвшрах, тогтмол дасгал хийх зэргээр биеэ зөв, үр дүнтэй тордох багтана. Дасгал бол нэг их яаралтай биш болохоор нь бидний ихэнх маань хийгээд байдаггүйн улмаас эрт орой хэзээ нэгэн цагт эрүүл мэндээ хойшлуулах аргагүй хямралт асуудалд оруулчихдаг. Ихэнхдээ бид дасгал хийх хангалттай цаг байхгүй байна гэж үздэг нь өрөөсгөл ойлголт юм. Жишээ нь: 7 хоногт 3-6 цаг буюу багаар бодоход өдөрт 30 минут гаргах тухай л ярьж байна. Цаана үлдсэн 7 хоногийн 162-165 цагт асар их ач тустай нөлөөлөхийг бодолцоод үзвэл энэ нь тийм ч их хугацаа биш байгаа биз!

БИЛГИЙН ЦАРАА:
Билгийн цараагаа сэргээх нь таны амьдралыг удирдлага, залууртай болгодог. Билгийн цараа бол таны цөм, төв, эрхэм үнэт зүйлсийн бүрдэлдээ үнэнч байхуй юм. Миний хувьд агуу их хүч энерги мэдрүүлсэн ном унших, хөгжмийн суут бүтээлд автан умбасан үедээ сэргэн, хүч чадлаа сэлбэж, төвлөрөн, үйлчлэн зүтгэх зориг маань сэлбэгдэн билгийн шинэчлэлтийг мэдэрдэг. Зарим хүн байгаль дэлхийтэй харьцахаараа ийм мэдрэмжийг авдаг зэрэг янз бүр л байдаг байх. Тэгээд ер нь хийж байгаа аливаа үйлдэл чинь зөвхөн өөрийгөө яаж бөөцийлөх талаар санаа тавьдаг биш харин эерэг зөв сэдэлтэй байх юм бол ямар ч асуудалгүй.

ОЮУН УХААНЫ ЦАРАА:
Бидний олонх нь оюун ухааны хөгжил, сурч боловсрох үйл ажиллагааг албан ёсны сургалтанд даатгадаг. Тэгээд сургалтын гадаад хэлбэр болох сургуулиа төгсмөгцөө оюун ухаанаа хатингаршуулчихдаг. Бид чухал, гүн гүнзгий утгатай ном уншихаа больж, ажил үйлийнхээ хүрээнээс хальсан шинэ сэдвийг сонирхон судалж, задлан шинжилж үзэхээ байж, ядахдаа шүүмжлэх биш өөрсдийн аливааг илэрхийлэх чадвараа зүгээр л сорих үүднээс тунгаасан, товч тодорхой зүйл бичихээ ч байдаг. Үүний оронд зурагт ширтэн хамаг цагаа өнгөрөөдөгдөө.
Оюун ухааныг сэргээн хөгжүүлдэг хамгийн чухал зүйл бол оюун ухааныг байнга хурцлан тэлдэг тасралтгүй байнгын боловсрол юм. Тухайлбал: мундаг сэтгэгч нарын ертөнцөд нэвтрэх гол түлхүүр болох сайн зохиолууд унших. Тэгээд ч бодлоготой хүмүүс өөрийгөө боловсруулах өчнөөн олон арга замыг олдог. Оюун ухааны ирээ хурцлах өөр нэг хүчирхэг арга бол БИЧИХ. Бодол, туршлага, зөн, ухаарлаараа өдрийн тэмдэглэл юмуу блог бичих нь оюун ухааныг тодорхой, цэгцтэй, нөхцөл байдлыг бүрэн дүүрэн хардаг болгодог.

НИЙГЭМ/СЭТГЭЛ САНААНЫ ЦАРАА:
Бусадтай харилцаж буй харилцаанд бидний сэтгэл санаа, сэтгэлийн хөдөлгөөн, мэдрэмж зэрэг нь онцгой биш юмаа гэхэд үндсэндээ илрэн гардаг учраас нийгмийн болоод сэтгэл санааны цараанууд хоорондоо нягт холбоотой байдаг байна.

... Жорж Бернард Шоу нэгэн удаа ингэж хэлсэн удаатай:
"Агуу хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн зорилгынхоо төлөө өөрийгөө зориулна гэдэг амьдралын жинхэнэ баяр баясгалан билээ. Энэ хорвоо намайг аз жаргалтай байлгахын төлөө байдгаа зориулахгүй байна хэмээн гомдоллон, өвчин зовлон, гуниг гансралд автаж, хувиа хичээн түгшиж явдаг өчүүхэн амьтан байхын оронд байгалийн хүч нь бол. Амьдрал маань бүхэлдээ нийгэм, олон нийтэд харьяалагддаг гэж би үздэг болохоор хорвоод тоос хөдөлгөж буй цагтаа үүний төлөө чадах бүхнээ хийх эрхээ эдэлнэ. Насан эцэслэхдээ би хамаг байдгаа шавхтал ашигласан байхыг хүсч байна. Хэдийчинээ бэрхийг бүтээнэ төдийчинээ би сайхан амьдарна. Амьдарч байгаагийнхаа төлөө баяснам. Миний хувьд амьдрал гэдэг зуурхан асаад унтрах зул биш. Гартаа барьж буй хэдэн хоромдоо аль болох хурц дүрэлзүүлээд ирээдүй хойчдоо дамжуулах гайхамшигт бамбар билээ."

Бидний мөн чанарын дөрвөн цар хүрээ болох бие махбод, оюун ухаан, нийгэм/сэтгэл, билгийн чадавхиа сэргээн шинэчлэхдээ тэнцвэрийг баримтлах хэрэгтэй. Алийг нь ч дангаар нь сэргээсэн амьдралд чамгүй чухал нөлөөтэй боловч дөрвөн царааг бүгдийг нь ухаалаг, тэнцвэртэйгээр сэргээхийн төлөө хичээх юм бол хамаагүй илүү үр ашигтай. Харин аль нэг царааг орхигдуулан үл ойшооход үлдсэн гуравт нь сөргөөр нөлөөлдөг гэдгийг санаарай.

Стивен Ковей "Өндөр бүтээмжтэй хүний 7 дадал, зан чанарын ёс зүйг сэргээх нь" номноос өөрт тусгаж авснаа та нартайгаа хуваалцахыг хүссэн юм болгооно уу.

Monday, April 4, 2011

ЭРЧҮҮД ТА НАР БҮГДЭЭРЭЭ ИЙМ ҮҮ?

Сүүлийн үед эсрэг хүйстнээ илүү танин мэдэх чиглэл рүү ном, мэдээлэл уншаад байгаа. Гэтэл ихэнх нь миний баримталдаг зарчим, мөн чанартай зөрчилдөөд, энэ чигээрээ гүрийвэл ааш муутай, халамжгүй, эр тогтоодгүй нэртэйгээр нас өтлөх бололтой. Харин, эсрэгээр нь ямар байвал нөхөртэй байх вэ гэдэг дээр тодорхой жишээ дурьдмаар байна л даа.
Төрийн албанд гайгүй ажилтай ганц бие нэг залуу "Эмэгтэйчүүд та нар жаахан тэнэгдүү байх хэрэгтэйшдээ ер нь" гэж ам алдхаар нь ЯАГААД? чинь тэрээр "ухаантай бүсгүйчүүд биднээс хараат бус байхыг эрмэлзэж энэ байдлаа ч бий болгож чаддаг өөрийн гэсэн мөрөөдөл зорилготой, тэмүүлэлтэй бөгөөд хууль эрхээ мэддэг учраас гарт баригдаж үгэнд орохдоо хэцүү тиймээс ийм хүмүүс хоорондоо таарвал ар гэр, үр хүүхдээ хэн нь авч явах юм бэ?" гэж байгаа байхгүй юу.

Тэгэхээр ганц энэ залуу ч бус бүх эрчүүд эмэгтэйчүүд бидэн дээр дөрөөлж өөрсдийнхөө зорилгыг биелүүлэхийг хүсдэг нь ойлгомжтой. Зарим бүр муухай нь хайртай дуртай үхлээ хатлаа гэсэнд нь итгээд өөрийгөө зориулан, нөхрийнхөө төлөө гэсэн эмэгтэйчүүдийг биеэ зөнд нь хаясан, үс нь сэгсийгээд үрчлээ сууж сексийн таашаал амсуулж чадахгүй гэх зэргээр өөнтөглөн гараа гарган угааж өгсөн хувцсыг нь өмсөн залуу охидуудтай шалиглан завхайрах байдал хэвийн үзэгдэл болждээ... Иймэрхүү явдал "нийгэм нь ийм юм чинь" гэдгээр өөрийгөө хаацайлсан 30-40 насныханд түгээмэл юм шиг санагдсан. Аргачгүй л юм л даа гэр бүлийн хэрэгцээнээс гадна буудлын болон охидуудад кармааны мөнгө өгөх хэмжээний амьдрал нь тогтож байгаатай нь холбоотой.

Саяхан нэг ФМ-ээр янхандалтын тухай хэний буруу, яагаад бий болоод байгаа тухай ярилцаж байсан. Тэгээд сонсч байтал шууд утсанд нь дандаа эрэгтэйчүүд холбогдоод биеэ үнэлэлт бол хялбар аргаар мөнгө олох гэсэн эмэгтэйчүүдийн буруу, үүнийг багасгахын тулд Хятад, Тайландад байдаг шиг тодорхой гудамж юмуу шилэн хорго бий болгох нь зүйтэй гэж зөвлөж байгаамдаа. Үүнийг би 100% эсэргүүцсэн. Яагаад гэвэл: бүсгүйчүүд, ялангуяа, монгол эмэгтэйчүүд угийн цэвэр ичимтгий зангаараа хэдийд ч хаана ч эрчүүдийг эхэлж өддөггүй. Харин эрчүүд "улс төрөөр оролдохгүй бол улс төр намайг оролдоод байна" гэдэг шиг байдал үүсгэчээд эцэст нь бүх бурууг эмэгтэйчүүд рүү бухдаг хатуухан хэлвэл арчаагүй, дорой амьтад.

Та нар ч гэсэн ажиглаж л байгаа байх: чадварлаг, боловсролтой, жендэрийн мэдлэгтэй бүсгүйчүүд ганц бие эсвэл гадны иргэдийг сонгосон байгааг. Энэхүү үзэгдлийг монгол цусыг бохирдуулж, МОНГОЛ УЛС-ыг бусниулах мэтээр буруутгах нь ёстой тэнэглэл шүү.

Дүгнээд уриалахад ЭРЧҮҮД минь ээ! Эмэгтэйчүүд нь хүсэл мөрөөдөл зорилгоо эрхэмлэдэг эрин үе ирсэн шүү тиймээс "үс урт ухаан богино" хэмээн дарангуйлах гэсэн зүйр үг аль хэдийн хоцрогдсон, "бүсгүй та хэр сайн хоол хийж чаддаг вэ, өөрийгөө гэрийн сайн эзэгтэй гэж боддог уу" гэдэг асуулт доромжлол мэт сонсогддог болсон, харин, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДТЭЙ ХЭРХЭН ЗОХИЦОЖ АМЬДРАХ ВЭ гэдэг талаар бодож, биеэ бэлдэх цаг болсон ш дээ.